Waddeneilanden willen geen windmolenpark

De vijf Waddeneilanden hebben unaniem verklaard tegen de bouw van windmolens ten noorden van Ameland en Schiermonnikoog te zijn. De locatie waar het om gaat is een van de gebieden die uit een vorig jaar uitgevoerde quickscan naar voren is gekomen als mogelijk geschikte locatie voor een windmolenpark en bevindt zich zo’n zes kilometer van de kust. Dit windmolenpark zou driehonderd megawatt aan energie moeten leveren.

In 2020 moet Nederland 6.000 megawatt aan windenergie opwekken om aan internationale doelstellingen op het gebied van duurzame energie te kunnen voldoen.

In een gezamenlijke brief aan minister Kamp van Economische Zaken, hebben de Waddeneilanden, hun zorgen hierover geuit, zo meldt het Eilander College, een samenwerkingsverband tussen de eilanden. De eilanden hebben grote twijfels over de eenzijdige benadering van het onderzoek van de minister. Hoewel ze voor duurzame opwekking van energie zijn, gaat een windmolenpark op zes kilometer van de kust ze te ver.

Bezwaren tegen het windmolenparkWindmolenpark op zee

In een verklaring laat het Eilander College weten dat de grootschaligheid van het windmolenpark een groter maatschappelijk belang schaadt, te weten de toeristische aantrekkingskracht van het waddengebied. Ook de veiligheid van scheepvaartverkeer, vogeltrekroutes, de Waddenzee als Werelderfgoed en afspraken over beschermingszones die gemaakt zijn met Duitsland en Denemarken komen volgens de Waddeneilanden in het geding.

In de brief wordt minister Kamp dan ook met klem gevraagd af te zien van het windmolenpark. De eilanden hopen dat de minister met ze in gesprek wil over het nu verder moet.

Meer verzet tegen windmolenparken op zee

De Waddeneilanden staan niet alleen in hun strijd tegen de bouw van windmolenparken dicht bij de kust. Eerder werd al bekend dat Zandvoort, Noordwijk en Katwijk zich ook verzetten tegen de bouw van windmolens vlak voor de kust.

Niet alle gebieden goed beoordeeld

Op donderdag 23 januari heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage een advies uitgebracht waaruit blijkt dat niet alle gebieden die in beeld zijn als mogelijke locatie voor windmolens (op land) goed zijn beoordeeld. De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) laat daarom weten dat zij het noodzakelijk vindt dat dit alsnog wordt gedaan. Overigens moet daarmee wel haast worden gemaakt, vanwege de tijd die nodig is om een windmolenpark te bouwen. Hiervoor moet zeker vijf tot zeven jaar worden uitgetrokken. De associatie is dan ook bang dat de doelstelling voor 2020 anders niet wordt gehaald. De NWEA is van plan contact op te nemen met het rijk en provincies over de kwestie.

Bron

1 2 3 4 5 8