Windmolens op Zee

Windenergie

Fossiele brandstoffen zijn niet onbeperkt aanwezig. Ze raken een keer op en zowel het winnen als het gebruik ervan heeft schadelijke gevolgen voor het milieu. Daarom zijn internationale afspraken gemaakt over het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Op grond van die afspraken moet in 2023 minimaal 16% van de Nederlandse energievoorziening duurzaam worden opgewekt.

Een van de duurzame energiebronnen is windenergie. In tegenstelling tot de fossiele brandstoffen, zal deze energiebron niet snel uitgeput raken. Wind is er in Nederland vrijwel altijd. De laatste jaren ligt de focus daarbij steeds meer op het bouwen van windmolens op zee.

Een windmolen is strikt genomen een molen die door wind wordt aangedreven. Ook de molens die op veel plaatsen in Nederland het landschap sieren, zijn feitelijk dus windmolens. Tegenwoordig bedoelen we echter vooral de windturbines die gebruikt worden voor het opwekken van duurzame energie.

Windmolens op zee

Windmolens op Zee voor de kust van IJmuiden

In Nederland hebben we vaak te maken met een wind die uit het westen, dus vanaf de Noordzee komt. Het is dan ook logisch om juist daar windenergie op te wekken.

Bij het bouwen van windmolens op zee speelt de afstand naar de kust een belangrijke rol. Hoe langer de hoogspanningskabel vanaf het windmolenpark naar de kust is, hoe hoger de kosten voor het opwekken van windenergie, waardoor het park minder rendabel wordt. Dit komt doordat de aanlegkosten van de hoogspanningskabel toenemen naarmate de kabel langer moet worden.

Op dit moment zijn drie windmolenparken operationeel voor de Nederlandse kust, die gezamenlijk zo’n 255.000 huishoudens van stroom kunnen voorzien:

Egmond aan Zee
Bij Egmond aan Zee ligt Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), ook bekend als ‘Noordzeewind’ in vak Q8. Dit windmolenpark ligt op ongeveer 15 kilometer voor de kust en bestaat uit 36 windmolens met ieder een vermogen van drie megawatt. Het gezamenlijke vermogen van deze windmolens bedraagt dus 108 megawatt.

Dit windmolenpark is gebouwd door Shell en NUON en is sinds augustus 2006 in gebruik.

IJmuiden
Op ongeveer 23 kilometer voor de kust van IJmuiden staat het door Eneco beheerde Prinses Amaliawindpark in vak Q7. Dit windmolenpark bestaat uit 60 windturbines van elk twee megawatt. Het totale vermogen van dit windmolenpark is dus 120 megawatt.

Luchterduinen
Sinds september 2015 is het door Eneco beheerde windmolenpark ‘Luchterduinen’ volledig in gebruik. Het park ligt 23 kilometer uit de kust tussen Noordwijk en Zandvoort. Het bestaat uit 43 turbines van 137 meter hoog, die ieder 3 megawatt aan energie kunnen leveren. Het gezamenlijke vermogen is dus 129 megawatt. Het park wekt genoeg energie op voor 135.000 huishoudens

Toekomstige windmolenparken

Om te kunnen voldoen aan de internationale afspraken over het opwekken van duurzame energie, zullen in de toekomst meer windmolens op zee worden gebouwd. Zo mogen op 22 kilometer uit de kust van Borssele en op 59 kilometer voor de kust van IJmuiden nieuwe windmolenparken worden gebouwd.

Ten noorden van de Waddeneilanden worden twee windmolenparken aangelegd onder de gemeenschappelijke naam Gemini. Het eerste park van Gemini heet Buitengaats en wordt aangelegd ten noorden van Ameland. Hiervoor worden 75 windmolens van 4 Megawatt per stuk gebouwd. Het park kan dus 300 Megawatt aan energie gaan leveren.Het tweede park heet ZeeEnergie en komt ten noorden van Schiermonnikoog te liggen en zal eveneens bestaan uit 75 windmolens van ieder 4 Megawatt.

Windmolens dicht op de kust

Het Kabinet heeft laten onderzoeken of het haalbaar is om binnen een zone van 12 mijl (ongeveer 22 kilometer) uit de kust windmolenparken aan te leggen. Het kan namelijk goedkoper zijn om binnen deze zone te bouwen, maar dit is lang niet overal mogelijk. Er is veel weerstand tegen deze plannen, met name vanuit verschillende kustgemeenten, die vrezen dat de windmolenparken het vrije uitzicht zullen wegnemen, waardoor toeristen wegblijven, met alle economische gevolgen van dien. Lees hier meer.