Windmolens op zee

Windenergie

De fossiele brandstoffen raken een keer op en het winnen en gebruiken daarvan is schadelijk voor het milieu. Op grond van internationale afspraken moet in 2020 dan ook minimaal 16% van de Nederlandse energievoorziening duurzaam worden opgewekt.  Windenergie is een van die bronnen, die niet snel uitgeput zal raken. Wind is er in Nederland immers bijna altijd wel. De laatste jaren wordt de focus daarbij steeds meer gelegd op het bouwen van windmolens op zee.

Een windmolen is strikt genomen een molen die door wind aangedreven wordt. Ook de molens die op veel plaatsen in Nederland het landschap sieren, zijn feitelijk dus windmolens. Tegenwoordig bedoelen we echter vooral de windturbines die gebruikt worden voor het opwekken van duurzame energie.

Windmolens op zee

Windmolens op Zee voor de kust van IJmuidenIn Nederland hebben we vaak te maken met een wind die uit het westen, vanaf de Noordzee komt. Het is dan ook logisch om juist van die wind gebruik te maken. Daarom staan er ook windmolens op zee.

Bij het bouwen van windmolens op zee, speelt de afstand naar de kust een belangrijke rol. Hoe langer de hoogspanningskabel naar de kust is, hoe minder rendabel het park. Dit komt doordat de aanlegkosten van de hoogspanningskabel toenemen naarmate de kabel langer moet worden.

Op dit moment liggen er wee windmolenparken voor de Nederlandse kust, die gezamenlijk zo’n 255.000 huishoudens van stroom kunnen voorzien:

Egmond aan Zee
Bij Egmond aan Zee ligt Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), ook bekend als ‘Noordzeewind’ in vak Q8. Dit windmolenpark ligt op ongeveer 15 kilometer voor de kust en bestaat uit 36 windmolens met ieder een vermogen van drie megawatt. Het gezamenlijke vermogen van deze windmolens bedraagt dus 108 megawatt.

Dit windmolenpark is gebouwd door Shell en NUON en sinds augustus 2006 in gebruik.

IJmuiden
Op ongeveer 23 kilometer voor de kust van IJmuiden staat het door Eneco beheerde Prinses Amaliawindpark in vak Q7. Dit windmolenpark bestaat uit 60 windturbines van elk twee megawatt. Het totale vermogen van dit windmolenpark is dus 120 megawatt.

Toekomstige windmolenparken

Om te kunnen voldoen aan de internationale afspraken over het opwekken van duurzame energie, zullen in de toekomst meer windmolens op zee worden gebouwd. Zo mogen op 22 kilometer uit de kust van Borssele en op 59 kilometer voor de kust van IJmuiden nieuwe windmolenparken worden gebouwd.

In januari 2014) zijn de volgende concrete plannen voor windmolenparken bekend:

Waddeneilanden
Ten noorden van de Waddeneilanden worden twee windmolenparken aangelegd onder de gemeenschappelijke naam Gemini. De ingebruikname van deze windmolenparken staat gepland voor het vierde kwartaal van 2015.

Het eerste park van Gemini heet Buitengaats en wordt aangelegd ten noorden van Ameland. Hiervoor worden 75 windmolens van 4 Megawatt per stuk gebouwd. Het park kan dus 300 Megawatt aan energie gaan leveren.

Het tweede park heet ZeeEnergie en komt ten noorden van Schiermonnikoog te liggen en zal eveneens bestaan uit 75 windmolens van ieder 4 Megawatt.

Noordwijk aan Zee
Op 23 kilometer uit de kust van Noordwijk aan Zee wordt door Eneco windmolenpark Luchterduinen gebouwd. Lange tijd had dit windmolenpark de bijnaam Q10, naar het vak waar het in ligt. Dit windmolenpark van 43 windturbines van ieder 3 megawatt zal ongeveer 135.000 huishoudens van stroom kunnen voorzien.

Windmolens binnen de 12-mijlszone

Het Kabinet laat onderzoeken of het haalbaar is om binnen een zone van 12 mijl (ongeveer 22 kilometer) uit de kust windmolenparken aan te leggen. Het kan namelijk goedkoper zijn om binnen deze zone te bouwen, maar dit is lang niet overal mogelijk. Begin 2014 beslist het kabinet of en hoe zij verder wil gaan met de planvorming hierover. Lees hier meer.

1 6 7 8